OM  OSS

 

VästMark är ett anläggningsföretag som är verksamt i Västra Götalandsregionen med ca 26 anställda. Bolaget startades år 2010.

Vår verksamhet omfattar det mesta inom exploatering, grundläggning, idrottsanläggningar, infrastruktur, VA- och fjärrvärme-byggnation samt ytskikt och finplanering.

Våra kunder är främst stora fastighetsbolag, byggbolag samt den offentliga sektorn i regionen.

VästMark vill verka för en sund bransch och är medlem i "Byggföretagen" (fd Sveriges Byggindustrier), som är en bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag.

I och med vårt medlemskap i "Byggföretagen" skall ALLA som är verksamma på våra byggarbetsplatser 

(från och med den 1 juli 2021) ha ett godkänt resultat från online-utbildningen "Safe Construction Training". Utbildningen är gratis, finns på tio olika språk, vänder sig till alla som är verksamma i branschen och är tillgänglig på alla enheter – dator, surfplatta och mobil.

Resultatet är giltigt i 5 år och registreras i ID06.
Läs mer och utför kursen här: Safe Construction Training - Svenska • (buc.se)

CORONA / COVID-19

Vi vill att alla VästMarkare och våra nära skall fortsätta vara friska och må bra

- så därför rekommenderar vi att:

 • vi håller oss till det sociala sammanhanget på den enskilda arbetsplatsen 

 • vi är restriktiva med fysiska kontakter (prioriterar digitala möten)

 • vi ser till att det finns förutsättningar att hålla avstånd och god hygien (ev förskjuts raster)

 • vi vädrar bodarna under och efter arbetsdagen

 • vi hjälper och stöttar varandra (liksom tidigare) - vi håller kontakten, utan att ses fysiskt!

 • vi följer råden från Folkhälsomyndigheten och 1177.se och stannar hemma vid minsta symptom
  - eller om någon i vårt hushåll är konstaterat sjuk i covid-19.

Svart_text_Medlem_Kvadrat_Byggföretagen.

KVALITÉ OCH MILJÖ

 

VästMark är diplomerat enligt POVEL, som är "Byggföretagens" ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Utgångspunkten för Povels ledningssystem är de kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav som anges i ISO 9001, ISO 14001, AFS 2001:1 och ISO 45001.
 

Povel är utvecklat av "Byggföretagen" (fd Sveriges Byggindustrier, BI) och togs fram för att möta de krav som ställs från beställare, myndigheter och övriga intressenter. Povel innehåller styrverktyg för verksamheten och fokuserar inte bara på krav, utan även på att hitta förbättringsmöjligheterna i företaget.

 

Meningen med Povel är även att stimulera till lönsam företagsutveckling och höja hela byggbranschens anseende, samt att binda samman företagets egna ambitioner med alla de krav som ställs på byggföretag idag.

Grundtanken bakom Povel är att

 • skapa ordning och reda,

 • integrera de olika systemen i företaget,

 • möta krav och förväntningar från kunder, samhälle, medarbetare och företag, 

 • stimulera till ökad arbetsberedning/planering, 

 • arbeta systematiskt med ständiga förbättringar, 

 • skapa ett enkelt men ändå heltäckande verktyg.

 

Läs mer här: https://byggforetagen.se/povel

Under hösten 2021 kommer Byggföretagens "Povel" gå in i ett gemensamt system ihop med Stockholms Byggmästareförenings system "BF9K" . Detta för att skapa ett nytt nationellt verksamhetsledningssystem. Det nya verksamhetsledningssystem kommer att kallas BKMA. Läs mer här: https://byggforetagen.se/byggforetagen-verksamhetslednings-system/ 

 
 

DATASKYDDSPOLICY

 

Denna dataskyddspolicy förklarar hur vi på VästMark samlar in och använder dina personuppgifter. Här beskrivs också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Det är viktigt att du läser och förstår vår dataskyddspolicy innan du blir vår kund eller leverantör. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till VästMark Entreprenad AB (info@vastmark.se).

 

När ni köper eller säljer varor eller tjänster av oss accepterar ni vår dataskyddspolicy och vår behandling av era personuppgifter. Ni godkänner också att VästMark Entreprenad AB använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till er.

 

För att kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot personal, kunder och leverantörer, behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

 

Vilken information samlar vi in?

Information som du ger till oss

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information. Exempelvis:

• Person- och kontaktinformation: Namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer etc.

• Betalningsinformation: Fakturainformation, bankkontonummer etc.

 

Information vi samlar in om dig

När du köper/säljer varor/tjänster kan vi komma att samla in följande information:

• Person- och kontaktinformation: Namn, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.

• Information om varor/tjänster: Exempelvis detaljer angående de varor/tjänster du har sålt/köpt eller önskar att sälja/köpa.

• Finansiell information: Din inkomst, eventuella krediter, negativ betalningshistorik.

• Historisk information: Dina köp, betalnings- och kredithistorik.

 

Informationen du ger oss, såväl som information om varorna/tjänsterna och din finansiella information, är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften – se nedan.

 

Vad gör vi med din information?

All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster/varor och för att kunna upprätthålla ingångna kund- och leverantörsavtal. Vi behandlar personuppgifter för följande syften baserat på följande lagliga grunder:
 

 

Syfte med behandlingen                                    Laglig grund för behandlingen

                                                                              ("varför är behandlingen nödvändig")

För att bekräfta din identitet och verifiera dina     Utföra våra kontraktuella åtaganden

person- och kontaktuppgifter.                               gentemot dig.

 

För att administrera betalning och kund/              Utföra våra kontraktuella åtaganden

leverantörsförhållandet, t.ex. för att uppfylla        gentemot dig.

våra eventuella skyldigheter gentemot dig och

för att tillhandahålla information, tjänster eller

varor som du köper/säljer från oss.

 

För att avgöra vilka betalningsmetoder vi kan      Utföra våra kontraktuella åtaganden

erbjuda dig, t.ex. genom interna eller externa      gentemot dig och följa tillämplig lagstiftning.

kreditbedömningar eller för att kunna betala dig.

 

För kund/leverantörsanalys, administrera våra    Utföra våra kontraktuella åtaganden

tjänster, för vår interna verksamhet och för          gentemot dig och andra berättigade intressen.

statistiska ändamål.

För att säkerställa att innehåll presenteras          Utföra våra kontraktuella åtaganden

effektivt för dig och din enhet.                              gentemot dig.

 

För att förhindra missbruk av våra tjänster          Utföra våra kontraktuella åtaganden

som en del i våra ansträngningar att hålla           gentemot dig och följa tillämplig lagstiftning.

tjänsterna trygga och säkra

För att förbättra våra tjänster och för generell     Andra berättigade intressen.

affärsutveckling, utveckla nya produkter och

funktioner och nya affärsmöjligheter.

 

För att följa tillämplig lagstiftning, såsom lag       Följa tillämplig lagstiftning.

om åtgärder mot penningtvätt och bokförings-

lagar och kapitaltäckningskrav


Kommunicera med dig

Vi kan komma att använda dina personuppgifter för att kommunicera relevant information om använda eller liknande tjänster och för att utföra kund- och leverantörsnöjdhetsundersökningar gällande våra tjänster t.ex. via elektroniska kommunikationskanaler. Om du inte vill motta sådan kommunikation, är du välkommen att skicka e-post till info@vastmark.se.

 

Vilka kan vi komma att dela din information till?

Vi kan komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter, enligt följande. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.

 

• Kunder, leverantörer och underleverantörer såsom bolag inom vår koncern

Vi kan komma att dela dina personuppgifter till kunder, leverantörer eller underleverantörer för utförandet av våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och för andra syften som framgår i den här Dataskyddspolicyn.

 

• Myndigheter

Vi kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det. Ett exempel på laglig skyldighet att lämna information är för åtgärder mot penningtvätt och terroristfinansiering.

 

• Avyttring

Vi kan komma att dela din information till tredje parter:

 • För det fall att vi säljer eller köper verksamhet eller tillgångar, kan vi komma att lämna dina personuppgifter till en potentiell säljare eller köpare av sådan verksamhet eller sådana tillgångar.

 • Om en väsentlig del av våra tillgångar förvärvas av en tredje part, kan personuppgifter om våra kunder/levrantörer komma att delas.

 

• Vad vi INTE kommer att göra med din data

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part utan ditt medgivande.

 

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla din data inom EU/EES. Datan kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES av ett bolag inom vår koncern eller av annan leverantör eller underleverantör. Då vi är fast beslutna att alltid skydda din data, kommer vi att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

 

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Vi lagrar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar din data för andra syften än för våra kontraktuella åtaganden, t.ex. för att uppfylla krav på åtgärder mot penningtvätt, bokföring och regulatoriska kapitalkrav, sparar vi datan endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte.

 

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

• Rätt att få tillgång till din data

Du kan begära en kopia (registerutdrag) av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig. Kopian är gratis att begära en gång per år.

• Rätt till rättelse

Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.

• Rätt att bli raderad ("rätten att bli glömd")

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Vi blockerar i sådana fall den data som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

 

 

Kontakta oss

 

Personuppgiftsansvarig:

VästMark Entreprenad AB

Hildedalsgatan 12

417 05 Göteborg

info@vastmark.se